Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

 1. Miejskie Przedszkole Nr 8 w Zgierzu prowadzi działalność wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego.
 2. Przedszkole:
  1. realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.2017 poz.356)
  2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach od 8.00 do 13.00
  3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
  4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
  5. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
  6. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 3. Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 
 5. Rodzice dziecka 6 letniego są zobowiązani do:
  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
 6. Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.
 7. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 8. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 9. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności przedszkola.
 10. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji
  i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.
 11. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie tożsamości narodowej i religijnej.
 12. Czas realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci oraz zgodny z zaleceniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 13. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  2. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
 14. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.
 15. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-01-2018 - Edycja treści.

11-10-2017 - Edycja treści.

29-09-2016 - Edycja treści.

12-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 719