Guziki

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Zgierzu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), informuję, że aktualne są poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych przez opiekunów prawnych danych osobowych oraz danych osobowych dziecka:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Miejskie Przedszkole nr 8 w Zgierzu. 
 2. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
  1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w przedszkolu w związku z prowadzeniem przez przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO); 
  2. wewnętrznych celów administracyjnych w/w przedszkola, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego przedszkola (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO); 
  3. marketingu i promocji w/w przedszkola, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku przedszkola (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO). 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt III celów przetwarzania, tj.: 
  1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na przedszkolu - przez okres do czasu ich wypełnienia; 
  2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przedszkola – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów przedszkola stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 
  3. w zakresie marketingu i promocji przedszkola – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
 5. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 
  1. prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO; 
  2. prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO; 
  3. prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO; 
  4.  prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO; 
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO; 
  6. prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lud dziecka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w przedszkola Pani/Pana danych osobowych lub dziecka narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-11-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 97