Guziki

Sposób załatwiania spraw

Podania, wnioski i pisma można kierować korespondencyjnie na adres:

 • Miejskie Przedszkole Nr 8 w Zgierzu
 • ul. Łódzka 86
 • 95 – 100 Zgierz
 • e – mailem: mp8zgierz@wikom.pl
 • telefonicznie: 42 716 28 39, tel./fax: 42 716 17 33

Regulacje prawne

Miejskie Przedszkole Nr 8 w Zgierzu przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami. Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem spraw w przedszkolu regulują w szczególności przepisy:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. , poz. 59 ze zm.)
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz.1189 ze zm.)
 4. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 )
 5. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011r. ( Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 )
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.01 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017r., poz. 170 )
 7. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ((Dz. U. 2016, poz. 922).
  Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
  dokumentację kancelaryjną – wg instrukcji kancelaryjnej,
  dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez Przedszkole:

 1. Edukacja
  1. zapisy do przedszkola – szczegółowy opis sprawy na stronie przedszkola
  2. wydawanie zaświadczeń o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
  3. wydawanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
  4. zasięganie informacji o dziecku
  5. wydawanie opinii o dziecku
  6. wydawanie i przyjmowanie upoważnień do odbioru dziecka
  7. dzienniki zajęć w przedszkolu
  8. karty obserwacji dzieci
  9. organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  10. przyjmowanie od rodziców/ prawnych opiekunów/ zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych
  11. przyjmowanie usprawiedliwień nieobecności dziecka w przedszkolu
 2. Sprawy administracyjne
  1. uzyskiwanie informacji publicznych
  2. wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu planu rozwoju zawodowego nauczyciela
  3. wydawanie decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
  4. wydawanie decyzji w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela
  5. wydawanie decyzji w sprawie oceny pracy nauczyciela
  6. wydawanie decyzji w sprawie organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dla wychowanka, który posiada orzeczenie o takiej potrzebie
  7. wydawanie decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków
  8. wydawanie decyzji w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
  9. wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny
  10. zawieranie umów z rodzicami /opiekunami prawnymi/ wychowanków w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Zgierz
  11. pobieranie opłat za świadczenia realizowane przez przedszkole
  12. wydawanie zaświadczeń
  13. wgląd do własnych danych osobowych i ich weryfikowanie
  14. obsługa Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe dla pracowników oświaty
  15. przyjmowanie skarg i wniosków
  16. wysyłanie korespondencji
 3. Sprawy kadrowe
  1. sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
  2. wydawanie zaświadczeń pracownikom przedszkola
  3. nabór na wolne stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska pedagogiczne i obsługowe
 4. Sprawozdawczość
  1. raporty
  2. sprawozdawczość
  3.  analizy
 5. Archiwum
  1. akta osobowe pracowników
  2. dzienniki zajęć przedszkola
  3. protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami
  4. zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola
  5. dokumentacja Rady Rodziców
  6. dokumentacja finansowa przedszkola /Miejskie Przedszkole Nr w Zgierzu przechowuje akta spraw ostatecznie załatwionych i  wymagających zachowania/
 6. Finanse przedszkola
  1. Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu i instytucjom kontrolującym.

Tryb załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi : sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30
 2. Odpłatność za przedszkole: samodzielny referent w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń )
 3. Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup.
 4. Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup zgodnie z ustalonym terminem.
 5.  Dyrektor przyjmuje interesantów w godzinach:
  1. Poniedziałek 9.00 – 13.00
  2. Wtorek 8.00 – 12.00
  3. Środa 9.00 – 15.00
  4. Czwartek 8.00 – 12.00
  5. Piątek 8.00 – 11.00
 6. Finanse przedszkola: główna księgowa.

Wymogi dotyczące treści korespondencji

Miejskie Przedszkole nr 8 w Zgierzu nie udziela odpowiedzi na korespondencję, w tym również otrzymywaną pocztą elektroniczną, która  nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zgodnie z ww. art. 63 § 2 K.P.A. Treść kierowanej korespondencji ( w tym również elektronicznej powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi / imię i nazwisko /
 • adresu / kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr telefonu /
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy

Wszystkie sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

09-03-2018 - Edycja treści.

13-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

18-06-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 646