Guziki

Tryb działania

Przedszkole działa na podstawie :

  1. Ustawy z dnia 14.12.2016 Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59)
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
  3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

Dyrektor

Działalnością przedszkola kieruje Dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz. W dziale "Przedmiot działalności i kompetencje" określono podstawowe kategorie spraw, w których prowadzi się postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. W pozostałych sprawach Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Regulamin Rady Pedagogicznej do wglądu w placówce.

Rada Rodziców

Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał. Regulamin Rady Rodziców do wglądu w placówce.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

09-03-2018 - Edycja treści.

12-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 587