Guziki

Dzieci

Oddziały przedszkolne

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i zdolności.

Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece jednego lub więcej zależnie od potrzeb i organizacji pracy.

W Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Zgierzu, zgodnie z orzeczeniem organizacyjnym określającym ilość miejsc, funkcjonują 3 oddziały.

  1. Oddział I - czynny w godzinach 6.30 - 16.00
  2. Oddział II - czynny w godzinach 8.00 - 15.00
  3. Oddział III- czynny w godzinach 8.00 - 17.00

W roku szkolnym 2017/18 do Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Zgierzu uczęszcza 75 dzieci w wieku od 3 do 6 lat w następujących grupach wiekowych:

Numer sali

Nazwa grupy

Wiek dzieci

Imiona i nazwiska nauczycieli

1

Biedronki

Oddział I

3-4

Donata Reczulska

Anna Matysiak – zastępstwo

Ewa Janiak – język angielski

Katarzyna Klauzińska – urlop zdrowotny

2

Żabki

Oddział II

5

Agnieszka Głowacka

Elżbieta Michalska

Ewa Janiak – język angielski

3

Tygryski

Oddział III

5-6

Anna Piaskowska

Dorota Reczulska

Ewa Janiak – język angielski

Maria Mepel - religia

Prawa dziecka

W przedszkolu dba się szczególnie o przestrzeganie praw dziecka, a także wyposażanie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności, związane z tymi prawami.
Dziecko w przedszkolu posiada wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

  • właściwie zorganizowane go procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego
  • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
  • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
  • poszanowania jego godności osobistej
  • poszanowania jego własności
  • akceptacji jego osoby
  • swobodnego wypowiadania swoich myśli, opinii i uczuć

Zadaniem przedszkola jest zorganizowanie takich warunków, aby dzieci mogły doświadczyć tego, co dobre i co służy rozwojowi ich samych i innych oraz nabyć umiejętności do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym.

Zasady współżycia dzieci

Zasady współżycia dzieci w środowisku przedszkolnym reguluje Kodeks Dobrego Przedszkolaka.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

09-03-2018 - Edycja treści.

05-02-2016 - Edycja treści.

12-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

17-01-2014 - Edycja treści.

03-10-2012 - Edycja treści.

01-10-2012 - Edycja treści.

21-05-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 723